Begrafenisvergoeding

Voor ambtenaren

De langstlevende samenwonende huwelijkspartner, of bij ontstentenis de erfgenamen in rechte lijn (ouders, kinderen, kleinkinderen) van de rechtgever, of bij afwezigheid van erfgenamen elke derde (broer, zus, gescheiden echtgenoot, instelling, …) die bewijst dat hij de begrafeniskosten heeft betaald kunnen bij overlijden van een pensioengerechtigde ten laste van de Staatskas een begrafenisvergoeding krijgen. Aanvragen door middel van het formulier ‘Begrafenisvergoeding’ verkrijgbaaar in de Pensioenpunten / via de gratis pensioenlijn 1765 / via pensioendienstwebsite, rubriek ‘formulieren’: www.pdos.fgov.be

Voor loontrekkenden of gepensioneerden uit de Privé-sector

Vergoeding uitgekeerd door het Ziekenfonds werd in 2013 om besparingsredenen afgeschaft. Echter sommige werkgevers voorzien ook in een begrafenisvergoeding.

Vakbond

Als nabestaande van een gesyndiceerde verwittigt u de vakbond en informeert u of er een tussenkomt is vanwege de vakbond.

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024