Diensten

Complete en gedegen verzorging van alle begrafenis- en crematieplechtigheden van eender welke levensovertuiging, in Brasschaat of daarbuiten.

Bespreking uitvaart

Dit kan zowel bij u thuis of bij ons op kantoor. Verder leggen wij …

Lees meer

Ceremonievervoer

Eigen rouwwagens van het prestigieuze merk Cadillac.

Lees meer

Alle rouwdrukwerken

Rouwbrieven of -kaarten, (foto-)rouwprentjes, dankbetuigingen, … verzorgen wij in eigen huis.

Lees meer

Bloemen & Kransen

Eigen uitgebreide keuze bloemen in kunstzijde in onze winkel.

Lees meer

Voorafregeling van uw uitvaart

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

Lees meer

Verder bieden wij u de keuze...

uit een uitgebreid gamma grafkisten, asurnen, gedenksieraden, porseleinen foto’s en fotoblokken voor de begraafplaats ….

Lees meer

Info "Ontgravingen & repatriëringen"

Raadpleeg hier all informatie over Ontgravingen en Repatriëring.

Lees meer

Inhoudelijke verzorging uitvaart

Voor de inhoudelijke verzorging van uitvaarten in de kerk zijn uiteraard de betrokken parochies verantwoordelijk.

Lees meer

Praktisch

Wat als u geconfronteerd wordt met het overlijden van een dierbare?

Overlijden thuis / privé-woning?

 1. Verwittig eerst een arts om het overlijden vast te stellen. Hij/zij vult de nodige documenten in, nodig voor vervoer van de overledene en aangifte van overlijden.
 2. Alvorens ons te ontbieden: zijn er misschien familieleden of nabestaanden die de overledene eerst nog in huiselijke kring wensen te zien, alvorens hij/zij daar zal worden opgehaald? Zo ja, gun hen daarvoor dan eerst rustig de tijd.
 3. Vervolgens kan u ons contacteren en opdragen om het lichaam over te laten brengen naar ons Funerarium (de Uitvaartsalons, Veldstraat 32 te Brasschaat).
 4. Eenmaal daar kan – indien gewenst – de overledene nog worden verzorgd, gekleed en opgebaard met het oog op een latere begroeting.

Thuisopbaring blijft een optie, hoewel in ons werkgebied nog nauwelijks gevraagd. Is dit toch uw innige wens, dan bekijken we uiteraard samen met u wat mogelijk is.

Het overlijden deed zich voor in een ziekenhuis, rusthuis of andere instelling? 

Ook van hieruit kunt u indien gewenst of noodzakelijk de overledene laten overbrengen naar ons funerarium. 

Moet u ons hiervoor onmiddellijk contacteren? Ja of neen?

Doet het overlijden zich in het ziekenhuis voor tijdens de nacht, dan is het zinloos om de begrafenisondernemer onmiddellijk te bellen. Op dat moment kunnen wij immers toch niets ondernemen. Het is ons niet toegestaan om de overledene vanuit de sterfkamer op te halen. Dit gebeurt steeds vanuit het mortuarium van het ziekenhuis, tijdens de openingsuren aldaar overdag. Bovendien zullen de overlijdensdocumenten nodig voor het vervoer, wellicht pas ’s morgens opgemaakt worden.

Dit laatste geldt evenzeer als het overlijden zich ’s nachts in een rusthuis of andere instelling voordoet: indien de documenten pas de morgen daarop worden ingevuld door de vaststellende arts, heeft het geen zin om de begrafenisondernemer onmiddellijk te verwittigen, en kan u best wachten tot de morgen daarop.

In een palliatieve eenheid zoals Coda Hopsice te Gooreind krijgen nabestaanden trouwens ook ruim de tijd om nog een wijl bij / rond de overledene te kunnen zijn alvorens de begrafenisondernemer te laten komen voor de ophaling.

Zoek volgende documenten klaar voor de administratieve afhandeling :

 • Identiteitskaart overledene
 • Rijbewijs indien hij/zij erover beschikte
 • Huwelijksboekje van overledene of eventueel dat van zijn/haar ouders
 • Indien de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten: de polis.
 • Beschikte de overledene over een persoonlijke parkeerkaart voor gehandicapten?
  Dan dient u deze terug te zenden naar de
  FOD Sociale Zekerheid
  Directie-generaal Personen met een handicap
  Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel
 • Overlijden in verkiezingstijd: de oproepingsbrief (kiesbrief) van de overledene
 • Weet u of de overledene een laatste wilsbeschikking inzake lijkbezorging had laten registeren op de dienst Bevolking
  en/of hij/zij een daarmee verbonden uitvaartovereenkomst (contract) bij de begrafenisonderneming had laten opmaken?
  Dan graag ook deze documenten toevoegen.Wat kunt u eventueel verder nog doen ter voorbereiding van (de bespreking van) de uitvaart?

 • Gaat u rouwbrieven en/of rouwprentjes laten drukken?
  Weet u reeds welke aanhefzin of -vers of gedicht hierop wil laten afdrukken? (Inspiratie? –> zie hier)
  Moet daarop een foto of afbeelding worden gedrukt? Kunt u deze al uitzoeken?
 • Weet u welke nabestaanden u wil laten vermelden op de rouwbrief? En kent u de juiste schrijfwijze van hun namen?
 • Heeft u een idee over de oplage(n)?
 • Kunt u een adressenlijst aanleggen van wie moet worden aangeschreven
  en een genodigdenlijst voor een eventuele koffie- of rouwmaaltijd?
 • Weet u al welke muziek moet worden gespeeld?
  Heeft u hiervan de muziekdragers of digitale bestanden?
  Of gebeurlijk de YouTube-links?
  Of indien u live-muziek verkiest, door welke muzikanten?
 • Zullen er beelden/foto’s worden getoond tijdens de dienst?
  Kunt u hiervan al een selectie maken?
 • Zult u of andere nabestaanden het woord willen nemen tijdens de dienst
  of wilt u uw bijdrage laten voorlezen door de voorganger of ritueelbegeleider?
  Kunt u al nadenken over de inhoud ervan?

U kan ons steeds bereiken.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024