Pensioenen

De voormalige Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP) en PensioenDienst voor de OverheidsSector (PDOS)
werden gecentraliseerd tot Federale Dienst voor Pensioenen (FDP).

Echtgenoten kunnen een overlevingspensioen ontvangen uit de beroepsactiviteiten van de overleden echtgeno(o)t(e).

Werknemerspensioenen

www.onprvp.fgov.be

Alleenwonende persoon

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid meldt automatisch aan FPD. U hoeft niets te doen.

Betrokkene was nog in leven op de dag van de uitbetaling? Dan is het pensioen van die maand is nog verschuldigd aan een eventuele rechthebbende die hiervoor een aanvraag moet doen.

Een persoon met een gezin

Breng FDP op de hoogte van de gewijzigde situatie met een overlijdensakte.

Meestal hoeft langstlevende echtgenoot geen aanvraag voor pensioen of InkomensGarantie voor Ouderen te doen, behalve als :

 • De overledene geen pensioen ontving
 • De echtgenoten feitelijk gescheiden waren
 • De betrokkene overleed in het buitenland
 • De overleden echtgenoot het Gewaarborgd Inkomen aan het GezinsBedrag ontving

De samenwonende huwelijkspartnerpartner heeft recht op pensioen van die maand.

Er is geen recht op een begrafenisvergoeding

Ambtenarenpensioenen

www.pdos-sdpsp.fgov.be

ALGEMENE REGEL

 • De gepensioneerde was in België gedomicilieerd
  Geen melding, dit zal automatisch gebeuren door de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
 • De gepensioneerde was in het buitenland gedomicilieerd
  Bezorg voor stopzetting een kopie van de overlijdensakte aan de Pensioendienst – dienst betalingen : ccpay@pensioendienst.fgov.be of per brief : Zuidertoren – 1060 Brussel

De langstlevende huwelijkspartner heeft recht op pensioen van de maand, ook als gepensioneerde reeds voor uitbetaling overleed. Bij ontstentenis eventueel de wezen.

Er is wel recht op een begrafenisvergoeding, automatisch toegekend dan wel na aanvraag.

Voor alle info zie : PDF

Concrete gevallen

Wanneer moet de langstlevende echtgenoot een aanvraag tot overlevingspensioen indienen?

www.onprvp.fgov.be

 • Overledene was reeds gepensioneerd
  De samenwonende huwelijkspartner hoeft niets te doen,
  het recht op overlevingspensioen wordt ambtshalve onderzocht
  U leefde gescheiden en u ontving een deel van het rustpensioen:
  niets doen, het recht op overlevingspensioen wordt ambtshalve onderzocht
  U leefde gescheiden en u ontving geen deel van het rustpensioen:
  een aanvraag indienen voor onderzoek tot recht op overlevingspensioen
 • Betrokkene was nog niet gepensioneerd
  De huwelijksPartner was werknemer of zelfstandige :
  aanvraag voor onderzoek tot recht op overlevingspensioen
  De huwelijkspartner was ambtenaar : neem contact met FDP – regeling ambtenaren
  De huwelijkspartner ressorteerde onder de Overzeese Dienst van RSZ of onder andere pensioenstelsels :
  neem contact met bevoegde instelling.
 • LangstLevende HuwelijksPartner ontvangt rustpensioen 
  De overledene oefende op moment overlijden een beroep uit of ontving een uitkering:
  aanvragen of er recht op OverlevingsPensioen is
  De overledene ontving op moment overlijden een rustpensioen:
  recht op overlevingspensioen wordt ambtshalve onderzocht
  De overledene ontvangt een rustpensioen aan het gezinsbedrag :
  recht op OverlevingsPensioen wordt ambtshalve onderzocht
 • Huwelijks- of samenwonende partner die IGO geniet overlijdt / De langstlevende genoot IGO 
  De langstlevende hoeft niets te doen, recht op IGO wordt ambtshalve onderzocht / herberekend.

Echtgenoten kunnen een overlevingspensioen ontvangen uit de beroepsactiviteiten van de overleden echtgeno(o)t(e).

Voor meer informatie en online aanvraagformulieren kunt u ook altijd terecht op de websites van de pensioendiensten.
Gewoon even “FDP” googelen of op de links hierboven klikken.
U kan ook bellen met de “Pensioenlijn” op het gratis nummer 1765
of laat u begeleiden door de gemeentelijke Sociale Dienst of Ziekenfonds (zie verder).

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024