Praktische zaken

Nog enkele andere praktische zaken waaraan u moet denken

Overlijden te wijten aan ongeval

Informeer bij de bank of er op de zicht- of spaarrekening een verzekering is afgesloten, waardoor in dit geval het saldo verdubbeld. (Zie ook bij BANK)

De overledene was zelfstandig

Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, Directe Belastingen en BTW-Administratie in kennis stellen. (Zie ook bij ZELFSTANDIGEN)

Abonnementen op gas, water, elektriciteit, telefoon, teledistributie

Contacteer de maatschappij voor opheffing, of overdracht op naam van de langstlevende.

Verzekeringscontracten, auto- motorverzekeringen

Idem. Wil de langstlevende deze contracten verderzetten, dan de maatschappij(en) hiervan schriftelijk verwittigen voor elke polis apart. Contacteer uw makelaar.
(Zie ook bij VERZEKERINGEN)

Auto- en motorvoertuigen

Overdragen nummerplaat kan gratis op de naam van de partner, de wettelijke samenwonende of de kinderen van de overledene, zoniet nieuwe plaat aanvragen.
1. U behoudt het voertuig. De overschrijving / aanpassing inschrijvingsbewijs moet gebeuren binnen 4 maanden na overlijden. Contacteer de “DIV” of uw verzekeringsagent.
2. U behoudt het voertuig niet. Binnen twee maanden de nummerplaat terugzenden met verzoek tot schrapping naar de “DIV, Neerveld 3B, 2550 Kontich”.

Huishuur

Overlijden huurder / verhuurder beëindigt de overeenkomst niet, tenzij anders bedongen.
De erfgenamen brengen de andere partij op de hoogte, en komen de verplichtingen van de overledene na. Zij kunnen het huurcontract opzeggen dan wel overnemen, conform contractuele en wettelijke bepalingen van vooropzeg.

OCMW

Financiële problemen bij wegvallen kostwinner?
Voorschotten indien overlevingspensioen op zich laat wachten?
Ondersteuning achterblijvende bejaarde echtgenoot: huishoudhulp, maaltijden aan huis,
morele steun en opvang, bemiddeling opname rustoord indien nodig …

Lopende afbetalingen van de overledene

De betreffende firma’s verwittigen.

Postkantoor

De erfgenaam die om nazending naar zijn/haar adres van de post van de overledene verzoekt, moet een authentieke akte als bewijs van erfopvolging of een door de vrederechter/notaris opgestelde akte verstrekken. U bent niet de enige erfgenaam? Dan moet er toestemming komen van alle erfgenamen.

Hulp aan Bejaarden – Inkomensvervangende of integratietegemoetkoming

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
Inkomensvervangende tegemoetkoming
Integratietegemoetkoming

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024